Avimeko Redovisning AB
Vi sköter din redovisning och lönehantering
Årsredovisning

Årsredovisningen är en sammanställning av ett företags ekonomiska verksamhet under ett räkenskapsår. Alla aktiebolag måste varje år upprätta en årsredovisning och skicka in den till Bolagsverket. Vi hjälper dig med detta, samt sköter även dialogen med revisorn i de fall bokföringen och årsredovisningen ska genomgå revision. Vi har goda kontakter med revisionsbyråer och kan även rekommendera lämpliga revisionsbyråer som passar just ditt företags behov.

Vi erbjuder en helhetslösning för våra kunder. Under arbetet med att ta fram årsredovisningen kontaktar vi er för att säkerställa att årsredovisningen blir enligt era önskemål. När årsredovisningen är färdig och påskriven sköter vi rapporteringen till Bolagsverket.

Vad är en årsredovisning?
Årsredovisningen är en sammanställning över ett företags ekonomiska verksamhet under ett räkenskapsår. Den syftar till att ge ledning, anställda, kunder och potentiella investerare en översikt över företagets ekonomiska ställning och vara ett beslutsstöd för dessa parter. Årsredovisningen som skickas in till Bolagsverket är därför en publik handling som man kan begära att få ut från Bolagsverket – men då till en kostnad.
För mindre bolag är de huvudsakliga delarna i årsredovisningen resultaträkning och balansräkning. Resultaträkningen visar hur företaget har gått under räkenskapsåret. Här kan man till exempel se hur stor försäljning och vinst bolaget har haft. Balansräkningen är en ögonblicksbild över vilka tillgångar företaget har vid räkenskapsårets sista dag – samt hur dessa tillgångar finansieras. Större bolag har ofta även en kassaflödesrapport där man kan utläsa penningströmmarna ett företag har haft under året. Som stöd till dessa tre delar i årsredovisningen finns noter som ytterligare förklarar vissa utvalda poster. Ett företag kan till exempel ha en not som förklarar hur stor del av personalkostnaden som har gått till olika kategorier av löntagare.