Avimeko Redovisning AB
Vi sköter din redovisning och lönehantering
Löpande bokföring

Löpande bokföring är termen för att kontinuerligt bokföra alla ekonomiska transaktioner i ett företag. Det kan till exempel handla om att bokföra kvitton, kundfakturor och leverantörsfakturor. Från den löpande bokföringen kan företaget ta fram rapporter som ligger till grund för skatterapportering och årsredovisningar. Vi är en helhetsleverantör av bokföringstjänster och erbjuder utöver den löpande bokföringen hjälp med skatterapportering, årsbokslut,  upprättande av periodisk sammanställning och årsredovisning, mm.

Vi  är en redovisningsbyrå som erbjuder en helhetslösning för dig som kund. Det innebär att som kund hos Avimeko Redovisning AB skickar du varje månad in de underlag som behövs för att göra bokföringen. Efter att vi har bokfört det material du skickat in får du en sammanställning där du kan se den ekonomiska utvecklingen för ditt företag. För att arbetet med bokföringen av dina transaktioner ska gå smidigt är det viktigt att du skickar in ett komplett material. För att ytterligare underlätta ditt arbete har vi ofta en så kallad titt-behörighet till våra kunders bank- och skattekonton. Därigenom kan många mindre frågeställningar klaras ut snabbt och du som kund behöver inte själv skriva ut bankkontoutdrag. En preliminär skatteberäkning ingår alltid vid månadsrapporteringen.
Vad är löpande bokföring?
Allmänt om vad bokföringsskyldigheten innebär:
  • att löpande bokföra alla affärshändelser så att de kan presenteras i registreringsordning (grundbok) och i systematiskt ordning (huvudbok)
  • att se till att det finns verifikationer för alla bokföringsposter
  • att arkivera räkenskapsinformationen i ordnat skick och på betryggande sätt inom landet under minst 7 år. Tänk på att även uppgifter på disketter, cd och hårddiskar kan vara räkenskapsinformation
  • att upprätta årsbokslut eller årsredovisning
Varje händelse av ekonomisk art dvs. det som påverkar ekonomin i företaget ska bokföras. Det kan vara att en tillgång/skuld förändras eller att en inkomst eller utgift uppstår. Bokföringen ska normalt alltid grunda sig på en skriftlig handling, ett underlag. Denna skriftliga handling kallas för verifikation.
En verifikation kan vara en faktura, men även en intern transaktion, t.ex. avskrivningar på inventarier. Flyttar du pengar från checkkontot till kassan ska ett underlag finnas. Sätt gärna en konteringsstämpel på verifikationen så att du kan anteckna hur du tänker bokföra. Observera att den privata ekonomin ska hållas isär från firmans ekonomi. Egna insättningar och uttag i verksamheten ska bokföras.
Tänk på att det är du som ansvarar för bokföringen! Även om du anlitar någon för att sköta din bokföring är det du som ansvarar för att bokföringen blir riktig. Detta ansvar kan du aldrig lämna ifrån dig.
Enligt bokföringslagen måste alla företag göra löpande bokföring - det vill säga kontinuerligt registerar de ekonomiska transaktioner som sker i företaget.