Avimeko Redovisning AB
Vi sköter din redovisning och lönehantering
Bokslut

Varje år måste Ditt företag ta fram ett årsbokslut för att kunna göra bolagets deklaration samt för att färdigställa räkenskaperna för revision. Bokslutet är en sammanställning av bokföringen. Det finns olika typer av bokslut. Vilken typ ditt företag ska upprätta beror bland annat på företagets omsättning.

Bokslutet är också viktigt för Dig som företagare, eftersom Du härigenom får en tydlig bild av hur det går för Ditt företag. Ett bra bokslut är ett avgörande underlag vid förhandlingar med exempelvis banker, kreditgivare, kunder och leverantörer.
Det är också en viktig utgångspunkt för ett bra budgetarbete och för uppföljning av lönsamhet och lönsamhetsförbättrande åtgärder.

Vad är ett årsbokslut?
Att upprätta årsbokslutet innebär att ställa samman alla affärstransaktioner för ett helt verksamhetsår i de två dokumenten resultaträkning och balansräkning. Men innan du kan göra detta, måste du kontrollera att allting värderats korrekt. När du bokfört alla löpande affärshändelser och gjort de vanliga periodiseringarna, har du fått fram ett preliminärt resultat för räkenskapsåret och preliminära saldon på dina tillgångs- och skuld - konton. Det är då dags att gå igenom alla balanskonton och avgöra om du behöver göra några justeringar – om det t ex finns några tillgångar som har minskat i värde. Att du ska göra klart balansräkningens poster före resultaträkningen, beror på att alla justeringar av värdet på tillgångar, avsättningar och skulder också påverkar företagets resultat. Du kan alltså inte avsluta din resultaträkning förrän du gått igenom alla balansposter.